Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

 1. Opdrachtnemer: De Visiegraaf, eenmanszaak te Gouderak, KvK-nummer 24348021;
 2. Opdrachtgever: de particuliere of zakelijke contractpartij die een dienst afneemt bij opdrachtnemer;
 3. Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt aan een dienst van opdrachtnemer;
 4. Dienst: een opdracht, begeleiding, workshop of training op het gebied van film, video, interview of communicatie;
 5. Schriftelijk(e): per brief, e-mail, fax, sms, whatsapp, social media of de website van opdrachtnemer;
 6. Overmacht: een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of inter-netstoring, extreme file), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd. xxx
 7. Het geheel van afspraken
 8. Opdrachtnemer verricht de dienst naar eigen inzicht, in de vorm van een inspanningsverplichting, maar zo zorgvuldig en deskundig mogelijk, en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever en deelnemer. Het betreft met nadruk geen resultaats-overeenkomst omdat het resultaat te veel afhankelijk is van factoren die opdrachtnemer niet kan beïnvloeden.
 9. Opdrachtnemer mag naar eigen inzicht derden voor een dienst inschakelen. Opdrachtnemer staat daarbij in voor de minimaal gelijkwaardige kwaliteit van deze derde(n).
 10. Opdrachtnemer brengt aan opdrachtgever een offerte uit met daarin: de prijs, de locatie, de reistijd/reiskosten, inclusief of exclusief BTW, het aantal sessies of maanden, de wijze van betaling (abonnement, vooruit, per maand, in delen), de deadline en/of een globale planning, het aantal deelnemers (en:of die ook een eigen bijdrage moeten betalen), het aantal correctierondes en de kosten van het meerwerk.
 11. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan te laat geaccepteerde offertes of aan kennelijke verschrijvingen.
 12. Is meerwerk niet vooraf overeengekomen, dan rekent opdrachtnemer voor het meerwerk met een redelijk tarief, dat overeenkomt met de wel overeengekomen afspraken rondom de rest van de dienst.
 13. De offerte, de kernovereenkomst, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte afspraak
 14. Bij tijdelijke overmacht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen of aanpassen.
 15. Opdrachtnemer mag deelnemer uitsluiten van deelname aan de dienst en/of de overeenkomst met opdrachtgever per direct opschorten en/of opzeggen, als het gedrag van deelnemer, naar inzicht van de opdrachtnemer, daartoe aanleiding geeft en/of als voorzetting van de dienst of het contract redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden verwacht.

 

 1. Annuleren
 2. Opdrachtgever kan alleen schriftelijk annuleren en betaalt aan opdrachtgever per ge-annuleerde deelnemer de volgende percentuele vergoeding van het bedrag voor die dienst:
 3. een maand of langer vóór de afgesproken datum: 5%
 4. tussen een maand en (tot en met) twee weken vóór de afgesproken datum: 50%
 • tussen de twee weken en tot en met één week voor de afgesproken datum: 75%
 1. één week of korter voor de afgesproken datum of bij niet-verschijnen van een deelnemer: 100%
 2. Opdrachtnemer mag niet annuleren, maar zorgt voor gelijkwaardige vervanging. Als opdrachtnemer daarin niet slaagt, mag opdrachtgever een gelijkwaardige derde inhuren. Dat gebeurt op kosten van opdrachtnemer, met een maximum van 120% ten opzichte van het bedrag dat opdrachtgever en opdrachtnemer waren overeengekomen.
 1. Vertrouwelijkheid
  1. Opdrachtnemer gaat uiterst vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van opdrachtgever en/of deelnemer, tenzij de informatie al openbaar is, of moet worden gemaakt. Opdrachtnemer verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.
  2. Opdrachtnemer mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever of een dienst, maar alleen als daarbij geen persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.
  3. Opdrachtnemer zal verkregen persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de opdracht gebruiken en alleen met derden delen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast publiceert opdrachtnemer een privacy-verklaring op haar website.
  4. Werken die opdrachtnemer maakt worden niet in the cloud opgeslagen, maar lokaal op een Network Attached

Storage. Werken die niet zijn verkocht, mag opdrachtnemer daar ook in opslaan.

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de portretrechten van de bij de dienst gefilmde derden.
 1. Derdenwerking

Opdrachtgever verstrekt aan deelnemer deze algemene voorwaarden, omdat bepaalde afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ook de deelnemer aangaan. Opdrachtnemer mag er vanuit gaan dat geschillen tussen deelnemer en opdrachtnemer verlopen via opdrachtgever. Voor zover een deelnemer rechtstreeks of via

opdrachtgever niet protesteert tegen bepaalde afspraken, of start met deelname aan een dienst, mag opdracht-nemer ervan uitgaan dat deelnemer akkoord is met de afspraken. Opdrachtnemer mag dit bij deelnemer navragen voor aanvang van de (eerste) dienst.

 

 1. Auteursrecht
 2. Het auteursrecht van bij de dienst gemaakte werken (en niet gebruikt materiaal) berust bij opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever verkrijgt na algehele betaling een onbeperkte gebruikslicentie voor de geleverde werken.
 4. Het gebruiksrecht van opdrachtgever omvat nadrukkelijk niet het recht om de opgeleverde werken te verkopen.
 5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het gebruik van werken van opdrachtnemer plaatsvindt op een manier die in overeenstemming is met de aard van de dienst en op een manier die de naam van opdrachtnemer niet bezoedelt.
 1. Betaling
  1. Opdrachtnemer mag bij particuliere opdrachtnemers een vooruitbetaling verlangen van maximaal 50%, en

bij zakelijke opdrachtgevers van maximaal 100%.

 1. Opdrachtgever betaalt de factuur van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij latere betaling rekent opdrachtnemer 15% buitengerechtelijke incassokosten over het factuurbedrag, met een minimum van EUR 40,00. Wordt daarna niet betaald, dan brengt opdrachtnemer tevens kosten van juridische bijstand en proceskosten in rekening.
 1. Aansprakelijkheid
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht of voor gevolgschade.
 3. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor schade die direct het gevolg is van opzet, roekeloosheid of grove schuld van opdrachtnemer.
 4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer uitbetaalt plus het eigen risico, of anders tot maximaal EUR 500,00 per overeenkomst, per gebeurtenis.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
 1. Klachten en toepasselijk recht
 2. Een opdrachtgever geeft een klacht zo snel mogelijk schriftelijk door aan opdrachtnemer die dan een redelijke

termijn krijgt om de oorzaak van de klacht weg te nemen of te herstellen.

 1. Bij een klacht die alleen over “smaak” gaat, is artikel 2 lid a van toepassing.
 2. Het melden van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Op het geheel van afspraken is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.